Нов сигнал за проверка изпрати до прокуратурата ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“

До областен управител на област Ямбол

                                                                                              Димитър Иванов 

До Окръжна прокуратура гр.Ямбол

                                                                                              Дойчин Дойчев

                                                                                              До медиите


 

С И Г Н А Л

за проверка

 от ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“

Относно РЕШЕНИЕ по т.3. Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2016г. НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28 СЕПТЕМВРИ 2017г.

            Уважаеми г-н Иванов,

            Уважаеми г-н Дойчев,        

            Ние от ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“ сме на мнение, че въпросното решение на ОбС Ямбол е прието в нарушение на законите и наредбите защото са допуснати съществените пропуски относно законността на проведеното публично обсъждане касаещи обема и съдържанието на публикуваната информация предмет на публичното обсъждане!!! Затова си позволяваме да ги цитираме наново:

  1. 1.      Не са спазени изискванията на чл.140 от Закона за публичните финанси с отчета да се представя информация и за изпълнението на фискалните цели – а именно за дълга, поети ангажименти и задължения за разходи – липсваха за обсъждане материалите!!!

Чл. 140. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3;

3. друга отчетна информация.

(3)               В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.

Чл. 82.

            (3) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор “Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;

4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

  1. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

Липсваха каквито и да е отчети за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.!!!

  1. Липсваше също какъвто и да е отчет съгласно изискванията на чл.32 ал.3 от  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Чл. 32 (1) Кметът на Община Ямбол изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от Общински съвет.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. годишен отчет за състоянието на общинския дълг и на дълга на контролираните от общината лица по чл. 8а от ЗОД, придружен от справка от Регистър „Общински дълг”;

2. отчет на капиталовите разходи;

3. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

4. отчетната информация за осъщественото текущо наблюдение по чл.28, ал.1.

5. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели и за изпълнението на тригодишната бюджетна прогноза.

Публикуването на  отчетите на общинските предприятия е особено важен елемент от общественото обсъждане поради това, че същите тези предприятия са щедро финансирани с пари на данъкоплатците и въобще не е безразлично как са похарчени тези средства!!!

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВАШЕ ДА Е НАЛИЧНА И ДОСТЪПНА ЗА ВСЕКИ ЕДИН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНАТА КЪМ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНАТА ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ, А ТЯ ЛИПСВАШЕ И ТОЧНО ТОВА ПРАВИ ПРОВЕДЕНОТО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НЕЗАКОННО!!!

 

            В ОЧАКВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ВИ:

Александър Петров …………………………..

Борислав Пехливанов…………………………

Каньо Канев……………………………………….

Иван Кърцъков……………………………………

Недко Попов……………………………………….

Красимир Стойчев………………………………

Димитър Иванов………………………………….

Рафаел Калдерон…………………………………

КАКТО И ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

About the Author :