Нов проект по ОПАК стартира в община „Тунджа“

DSC00544На 26 август 2014 г. община „Тунджа“ подписа с Управляващия орган на ОПАК договор за изпълнение на проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от община Тунджа чрез обучения”.

Общата цел на проекта е надграждане на уменията и компетенциите на общинските служители, в т.ч. кметове, кметски наместници и специалисти в кметската администрация, за предоставяне на по-ефективни и качествени административни услуги за гражданите и бизнеса. Повишаването на квалификацията на служителите на община „Тунджа“ е непрекъснат процес, който гарантира спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Стойността на Договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 119 161,87 лв. Одобрените дейности по проекта са финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

About the Author :