Нов проект на читалище “Умение”

program_main_31_54Проектът „ДЪГА за нашите  деца” на Читалище „Умение 2003” – Ямбол е насочен както към първичната превенция на ранната бременност и раждането от деца, така и към интеграцията на родители в детска възраст, като разглежда проблема в няколко аспекта: 1. от гледна точка на детето,  попаднало в тази ситуация; 2. от правна гледна точка за нарушенията на детските права, осигуряване на подходяща закрила, както  и проследяване на съдебна практика в ЯРС; 3. от гледна точка на семейството, отгледало това дете и причините то да попадне в ситуация на майчинство; 4. от гледна точка на обществото  като  намерим и помогнем на деца в риск отново да започнат да учат и ги мотивираме да придобият професионална подготовка, за да се включат  пълноценно в  социалния живот. 30 млади хора заедно с адвокати, учители, съдии, прокурори, социални работници ще бъдат включени в атрактивни тренинги по различни социални теми, кръгли маси, симулативни съдебни процеси. На деца в риск и техни семейства ще се оказва безплатна правна помощ. Чрез социално проучване, анкети, тренинги в училища и квартали, гражданско наблюдение на съдебни дела, филмиране на лични истории, дискусии, ще анализираме сегашната практика в борбата с ранната раждаемост и ще предложим нови форми за взаимодействие между институциите и гражданското общество, които ще разпространим чрез сборник, филми и Интернет с цел мултиплициране. Най-малко 10 напуснали рано училище ще бъдат привлечени в занимални по основни учебни предмети с цел да се върнат отново в класната стая и да завършат образование.

Проектът „ДЪГА за нашите  деца” на Читалище „Умение 2003” – Ямбол  стартира от 03 август 2015г. и ще продължи до 03.август 2017г., като за предвидените дейности е отпуснато финансиране от ФРГИ на стойност 16430лв, а собствения принос на чителище „Умение 2003” е в размер на 7585лв.

Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс”

 

About the Author :