Нов проект на община „Тунджа“

tundja 2Община „Тунджа” кандидатства с проектно предложение по процедура: BG 05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Планираната продължителност на дейностите по проекта е 24 месеца. Общата стойност е около 427 хил.лева.

Проектното предложение е изготвено и при одобрение ще се реализира в партньорство с Центъра за образователни програми и социални инициативи, гр. Ямбол, с Начално училище „ Васил Левски”, с. Завой и петте общински детски градини: ОДЗ „Дечка Сюлемезова”, с. Веселиново, ОДЗ „ Изворче”, с. Кабиле, ОДЗ „Щурче”, с.Кукорево, ЦДГ „Звездица”, с. Скалица и ОДЗ „Кольо Тенев”, с. Тенево.

Дейностите в предложението са насочени към деца от етническите малцинства и/или маргинализирани групи и семейства, търсещи или получили международна подкрепа и към техните родители. Целта на схемата за безвъзмездна финансова помощ и на проектното предложение е да бъдат създадени условия да се подпомогнат децата от етническите малцинства и от маргинализирани групи и семейства и техните родители чрез:

–                       подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;

–                       допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е български преди постъпване в първи клас;

–                       насърчаване общуването и участието в съвместни изяви на деца от различните етноси;

–                       насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;

–                       осигуряване на специализирана подкрепа от психолог и логопед.

 

При реализацията на дейностите ще бъде приложен интегриран подход, съчетаващ подкрепа на детето в образователната среда и в семейството чрез включване на  родителите в процеса на образование и възпитание.

Ще бъде изграден и приложен модел на родителско участие в системата на предучилищното възпитание в община „Тунджа” в контекста на общинските политики и в съответствие със законодателните промени, разписани в приетия Закон за предучилищното и училищно образование.

Проектно предложение допълва и надгражда добрите резултати и практики по проекти, реализирани от общината и от нейните партньори през програмния период 2007-2013 г.: проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските градини от община „Тунджа”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0269, финансиран по  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на ОП “Развитие на човешките ресурси”; проект BG 051PO001-4.2.001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, „Училище за себеутвърждаване и подготовка на европейски хоризонти” /„Успех”/ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. и др. Ще подкрепи успешно създадените услуги за ранно детско развитие по проекта за социално включване, финансиран от Световната банка.

 

 

 

About the Author :