Нов проект на областна администрация

???????????????????????????????Областна администрация Ямбол започва работа по нов проект по оперативна програма „Административен капацитет”. Проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол” бе представен официално на пресконференция с участието на заместник областния управител Иван Иванов.

Пред представителите на медии и институции той припомни, че това е вторият проект на администрацията по тази програма, след като миналата седмица бяха финализирани дейностите по „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване”. „Убеден съм, че и новият проект, който стартираме, ще бъде доведен до своя успешен завършек, с постигане на всички заложени цели”, заяви заместник областният управител.

Детайли относно целите и планираните дейности представи ръководителят на проекта и главен секретар на ОА Павлина Пенева. Общата цел е повишаване на професионалната квалификация и компетенции на експертите в администрацията, съобразно техните служебни задължения и нужди от надграждане на знания.

За целта ще бъдат проведени 4 обучения по ключови компетенции – „Повишаване компетентността на администрацията чрез мотивация и ефективно лидерство”, „Повишаване на компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на административни услуги”,  „Повишаване на уменията за работа в ситуации на бедствия, аварии и кризи” и „Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията, като гаранция за ефективност и ефикасност в работата на ОА”.

Предвиждат се и 5 специализирани обучения на служителите от каталога на Института по публична администрация, като темите са различни – от „Управление на промяната и организационно развитие”, до „Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси”.

„Надявам се след приключване на проекта всеки един служител да добие полезни нови знания и умения, за да бъде още по-ефективен в работата си”, заяви в заключение Павлина Пенева.

Проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол” се изпълнява по ОПАК, приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13. Периодът му на изпълнение е 9 месеца, а бюджетът – 61 045,01 лв.

About the Author :