Нов проект на Болярово в социалната сфера

BOLYAROVOНа 18.12.2015 г. се подписа Договор № BG05M9OP001-2.002-0236-C01 между Община Болярово и Министерството на труда и социалната политика, с който стартира изпълнението на проект „Независим живот за жителите на община Болярово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа до хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Бенефициент по проекта е община Болярово. Проектът е на стойност 496 470,11 лв., като размера на безвъзмездната финансова помощ е на 100 %. Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца – 01.02.2016 г. до 31.10.2017 г.

Общата цел на настоящия проект е чрез доразвиване на съществуващия център за услуги в домашна среда в Община Болярово да се обогати систематизираното и пълно предоставяне на необходимите социални и здравни услуги на хората в неравностойно положение в общината.

В проекта ще бъдат трудово ангажирани 49 лица в активна възраст на позициите „Личен асистент”, „Домашен помощник”, Социален асистент които ще оказват подкрепа за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа на социално включване в дома на потребителите. Специализираните медико-социални услуги ще бъдат изпълнявани от медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, управител и социален работник. Кандидат потребителите, които могат да ползват услугите по настоящата схема, следва да бъдат в кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи, съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата схема, както следва: лица с увреждания и техните семейства и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

По настоящия проект се предвижда да бъде осигурена дългосрочна подкрепа в домашна среда и предоставяне на интегрирани услуги за поне 130 лица с увреждания и хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване, живеещи в малките населени места на територията на Община Болярово.

 

About the Author :