Нов проект в Стралджа

STR“Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари” е проектът, който подписа кметът на общината Митко Андонов в Държавен фонд “Земеделие”. Той е на обща стойност от 360 288 лв. по ПРСР, мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки”. Дейностите, които предстои да бъдат извършени в общински горски фонд, землище на с.Войника, са свързани с изграждане на Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари.

Изпълнението на проекта  ще осигури  изграждане на наблюдателен пункт, доставяне и монтиране на оборудване за него както и оборудване на контролен център.

About the Author :