Нов образователен проект на община “Тунджа”

tundja 2На 30 юли Община „Тунджа“ внесе проектно предложение с наименование: „Заедно с родителите” – иновации в образователната система на община „Тунджа”,  по конкурсна процедура 33.17-2018, обявена от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът е насочен към прилагането на ефективен, иновативен и устойчив механизъм за приобщаване на родителите към образователния процес в детските градини и училищата на община „Тунджа”. Той има за цел да повиши родителския интерес и мотивация към образованието на децата им, да осъществи обхващането и задържането на децата в детските градини, превенция на ранното напускане и отпадане от училище, намаляването на броя на безпричинните отсъствия, както и осигуряването на условия за равен достъп до образование. Стойността на планираните дейности е 19 998 лв., а неговата продължителност ще бъде 9 месеца.

Дейностите ще се провеждат на територията на общината, в селата, в които има детски градини и учебни заведения, като планираният брой участници включва около 500 деца, 500 ученици, 250 родители, 150 лица работещи в сферата на образованието и около 20 доброволци.

Община „Тунджа” се стреми да надгради, насърчи и стимулира интеграционните процеси в училищните общности посредством ресурса на извънкласните и извънучилищни форми на работа и въвеждане на нови форми на подкрепа за интеграция на децата от ромски произход.

Дейностите в проекта имат за цел да стимулират личностното развитие на децата и учениците от етническите малцинства чрез създаване на условия за изява на техните творчески заложби и талант в съвместни интерактивни инициативи: „Водим бъдещето за ръка“; „Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота” и Конкурс за семейна литературна творба и рисунка.

Като част от дейностите ще бъдат проведени срещи на терен и общностна работа със семейства от ромски произход с цел повишаване на компетенциите на родителските общности, както и включването им като активна страна в училищния живот.

Резултатите и постигнатите успехи от въвеждането и прилагането на иновативни, устойчиви форми за работа в мултикултурна образователната среда за преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от ромски произход,  ще бъдат отчетени на конференция на тема „Интеграционните образователни политики на община „Тунджа- проблеми, ползи, предизвикателства и перспективи.

About the Author :