Ново разпределение на общинските пасища и мери в Стралджа

DSC02746На среща с кметове и кметски наместници в Стралджа беше обсъден въпроса по предстоящото разпределение на общинските пасища и мери между местните животновъди. Кметът на общината Митко Андонов обърна внимание на това, че кметовете и км.наместници са хората, които трябва да информират собствениците на животни по селата за подновяване  регистрацията като земеделски производители за 2015г. тъй като при разпределението ще участват само регистрирани земеделски производители- животновъди. Изяснени бяха промените в закона за подпомагане на земеделските производители, според които в очертаването в ИСАК за 2015г. няма да бъдат допустими за получаване на субсидия тези площи, за които не е регистрирано правно основание за ползване на земята. А това се регистрира с подаване на заявление по чл.70 от Правилника за приложение на Закона за собственост и ползването  на земеделските земи. В срок до  15 февруари  всички животновъди трябва да подадат заявление до Общинска служба „Земеделие” с което заявяват своето правно основание за ползване на общинските пасища. По време на заседанието Иван Георгиев, зам.кмет, изрично  посочи, че при новото разпределение на общинските мери и пасища за 2015г. се налага да се спази старото разпределение по имоти, за да може  подадените до 15 февруари  заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ да отговарят на имотите от новото решение на Общинския съвет.

Срещите с животновъдите по селища ще се проведат през февруари и кметове и км.наместници ще представят протоколи за това. Земеделските стопани ще представят заявление от животновъда, че желае да ползва общински мери и пасища за новата година , регистрацията си като земеделски производител с описание на вида и броя отглеждани животни, опис на общинските пасища и мери за общо ползване. Определеният краен срок за това е 20 февруари.

About the Author :