Ново предизвикателство пред администрацията на “Тунджа”

???????????????????????????????На 2 декември 2014 г. в залата на Община „Тунджа” се проведе начална пресконференция по проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“. Участие в конференцията взеха кметът на общината Георги Георгиев, председателят на общинския съвет Нели Славова, заместник-кметовете на общината, кметове и специалисти на кметства, кметски наместници, общински служители и медии. В словото си кметът Георги Георгиев подчерта, че настоящият проект е продължение на вече реализирания в началото на годината проект за обучение на служители от общинската администрация. Чрез заложените надграждащи обучения ще се придобият нови практически познания по процедури, свързани с прилагане на закони и наредби, по които общината работи. Формиране на нова административна култура, ориентирана към високите изисквания на гражданите и бизнеса, ще допълни и усъвършенства професионалните качества и умения на всички наши служители, в т.ч. кметове и кметски наместници, добави кметът Георгиев.

???????????????????????????????Ръководителят на проекта Андон Кръстев – секретар на общината, представи новите проектни дейности. Изнесената презентазия запозна присъстващите с основните и специфични цели на Оперативна програма „Административен капацитет” и на настоящия проект. Заложените дейности са пет на брой и обхващат цялостния процес при реализацията на проекта. Във връзка с изпълнение на задължителното условие на Управляващия орган на ОПАК, дванадесет служители от общинската администрация ще бъдат обучени по теми от Каталога на Института по публична администрация. Те се отнасят до електронно управление и електронни услуги в общинската дейност, надзора за законност върху дейността и актовете на общинската администрация и прилагане на Гражданския процесуален кодекс(за неюристи).

???????????????????????????????При реализацията на три обучения по ключови компетентности ще участват общо сто двадесет и пет служители от населените места и общинската администрация, кметове и кметски наместници. Служителите от целевите групи ще имат възможност да повишат своята квалификация и придобият нови знания по практическо прилагане на Семейния кодекс, Закона за гражданската регистрация, Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за наследството, както и със законовите изисквания при изготвяне на индивидуални и нормативни административни актове. В надграждащото обучение „Компютърни технологии в помощ на общинската администрация” ще бъдат включени 50 служители, които да усъвършенстват своите умения за работа с текстообработващи програми и специализирания софтуер по документообората на общината. ???????????????????????????????Отчитайки индикаторите за изпълнение, екипът на проекта ще търси устойчивост във високата мотивация, по-ефективна работа, професионално обслужване на клиенти на по-високо ниво.  Проектът „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” е на стойност 119 161,87 лв. и със срок на изпълнение дванадесет месеца. Крайният срок на приключване е месец август 2015 година.

About the Author :