Новости и промени бележат учебната 2014-2015 г. в „Тунджа”

09.09.2014-uchilishte VeselinovoС ново Средно общообразователно училище в Скалица, преобразувана мрежа на детските заведения и обновени училища започва новата учебната 2014-2015 г., която е белязана да бъде година на новостите и преобразуванията.

Най-добрата новина през тази учебна година е, че общината отново ще започне да предлага средно образование. Основното училище в Скалица е преобразувано в Средно общообразователно, защото е разкрита специалност „Лозаровинарство”, която ще подготвя специалисти в един от най-перспективните браншове в региона – отглеждането на лозя и производството на вино. Надеждите на общината са тази паралелка да има добро развитие, защото ще даде добро образование и хляб на много млади хора от общината, които ще могат да се възползват от привилегиите, които осигурява „Тунджа” във всички свои общински училища като безплатно хранене, транспорт и целодневно обучение.

През тази учебна година в 2-те начални училища, 7-те основни средищни училища и  СОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Скалица ще се обучават 1100 ученици в 69 паралелки, от които 127 ще постъпят в първи клас. Друга добра тенденция в общинската образователна мрежа е намаляването на слетите паралелки, тази година те са шест, с една по-малко от предходната учебна година.  Няма формирани паралелки с брой на учениците по –малко от 10 в клас, а в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” – с. Веселиново са формирани по две паралелки в VІІ и в VІІІ клас. През новата учебна година ще има три подготвителните групи за задължителна предучилищна подготовка на  5 и 6- годишни деца – по една в училищата в Бояджик, Веселиново и Завой. В групите ще бъдат обхванати 64 деца. В индивидуална форма на обучение са записани 2 ученици в ОУ „Васил Левски”, с. Тенево. В самостоятелна форма на обучение са записани общо 46 ученици в училищата в селата Ботево, Скалица и Тенево. Интегрирано ще се обучават 20 ученици със специални образователни потребности в училищата в селата Бояджик, Роза, Скалица и Тенево. Броят на пътуващите ученици към началото на учебната година е 519. В групите за целодневна организация на обучение ще бъдат обхванати 1068 ученици от І до VІІІ клас, като обхватът е реализиран почти на 100 %.

Всички училища са обновили своите сгради, за да посрещнат учениците, но най-сериозните ремонти са извършени в НУ „Васил Левски” в с. Завой, където по програмата за хуманитарна помощ на Америсканската армия беше подменена дограмата, вратите и училището беше боядисано отвън. РС общински средства се ремонтира и сградата на СОУ „ Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица, но най-сериозният ремонт е на училището в Кукорево, където се прави не само пълен ремонт на електрпическата и отоплителната инсталация, като са закупени нови електрически котли и се прави саниране на сградата отвън. Ремонтът ще продължи и след първия учебен ден, но тенденцията е да бъдат завършени вътрешните дейности, за да могат децата да започнат учебната година, а санирането отвън да продължи. Средствата за значителния ремонт са осигурени от Публичната инвестиционна програма на предишното правителство.

През тази учебна година община „Тунджа” най-после успя да извърши преструктурирането на детските заведения, като чрез вливане ги окрупни и по този начин ще реализира икономии без да намалява групите по селата и без да прави съкращения на персонала.

С решение на Общинския съвет се създават пет средищни детски заведения в Тенево, Кукорево, Веселиново, Кабиле и Скалица. Към обединеното детско заведение в Тенево ще се влеят като филиали досегашните целодневни детски градини в Генерал Инзово, Крумово и Маломир. Към ОДЗ Кукорево преминават детските градини в Козарево, Окоп, Победа и Ханово. ЦДГ – Чарган става филиал на ОДЗ – Веселиново, а детските градини в Безмер и Дражево се вливат в ОДЗ – Кабиле. Към Целодневна детска градина – Скалица преминават като филиали детските градини в Ботево, Роза и Бояджик.

През учебната 2014 – 2015 учебна година  в 29-те групи на общинските детски градини ще бъдат обхванати общо 557 деца, в това число в четирите яслени групи се предлагат грижи за ранното детско развитие на 53 деца. Децата на 5 и 6 г., подлежащи на задължителна предучилищна подготовка са общо 262.

Община „Тунджа” организира кетъринг-доставка на храна на децата от детските градини, с което се гарантира здравословно и балансирано хранене.

Планираните ремонтни дейности в ЦДГ – Козарево и ОДЗ – Кукорево са приключили. Предстоят планирани текущи ремонти в селата Ботево и Безмер. Продължава работата по преустройството на бившето начално училище в с. Хаджидимитрово в детско заведение за деца от 3 до 6 г. Срокът за приключване на ремонтните дейности е 20. 11. 2014 г., след което в учебното заведение ще функционират две градински групи – филиал на ОДЗ с. Кабиле.

На 11 и 12 септември ще бъдат проверени училищните автобуси, които превозват децата до детските градини и средищните училища, за да бъде осигурена безопасността на децата. За детските градини и училищата има осигурени учебни помагала и учебници.

 

About the Author :