Новостите в Закона за хората с увреждания

0612672001509967632_710030_600x458Промени в закона, уреждащ правата на хората с увреждания, влязоха в сила от 1 януари 2019 година. За новите положения в закона, обнародван в Държавен вестник в брой 105 от 18 декември 2018 г., информира Мария Славова, директор на дирекция „Социално подпомагане“-Ямбол.

До 31 март предстои Министерският съвет да приеме и правилник за прилагането на закона и методика за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Съгласно чл. 68, ал. 1 от закона, хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка. Финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от два компонента:

 1. Месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждането;
 2. Целеви помощи съобразно вида на увреждането;

Месечната финансова подкрепа е в сила от 01.01.2019 г. и е обвързана с линията на бедност, която за 2019 г. е определена за страната в размер на 348 лв.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

 1. 1.       От 50 до 70,99 на сто степен на увреждане-в размер 7 на сто от линията на бедност-24,36 лв. за 2019 г.
 2. 2.       От 71 до 90 на сто степен на увреждане- в размер 15 на сто от линията на бедност-52,20 лв.
 3. 3.       Над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност -87,00 лв.
 4. 4.       Над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злопоука или професионална болест-в размер на 30 на сто от линията на бедност-104,40 лв.;
 5. 5.       Над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер на 57 на сто от линията на бедност-198,36 лв.-

Необходимо е до 31.03.2019 г. да се депозират заявления-декларации за отпускане на месечна финансова подкрепа, към което прилагат ЕР на ТЕЛК или НЕЛК следните групи хора с увреждания:

–          Лица с определени от 50 до 70,99 на сто трайно намалена работоспособност, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто, получавана като втора пенсия и не са получавали месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ;

–          Лица с определени над 71 на сто трайно намалена работоспособност, които са получавали социална пенсия за инвалидност, в размер на 25 на сто, получавана като втора пенсия, но не се получавали месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ;

Не трябва да подават заявления-декларации за отпускане на месечна финансова подкрепа всички лица, които към 01.01.2019 г. имат издадена социална оценка в срок на действие, въз основа на която получават месечна добавка за социална интеграция и имат отпусната преди 31.12.2014 г. социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто, получавана като втора пенсия.

                      Целеви помощи – в сила от 01.01.2019 г.

–          Целева помощ по чл. 72, т. 1 от ЗХУ-помощни средства, приспособления, съоражения и медицински изделия;

Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в чл. 61, ал. 1, получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от НЗК Целевата помощ се получава след представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК/ НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства.

–          Целева помощ по чл .72, т. 2 от ЗХУ – покупка на лично моторно превозно

Средство

Съгласно чл. 74 от ЗХУ целева помощ за покупка на моторно превозно средство се отпуска на хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат определена от ТЕЛК /НЕЛК над 90 на сто вид и степен на увреждания или трайно намалена работоспособност и са работещи или учащи. Размера на помощта за 2019 г. е до 1392 лв.

–          Целева помощ по чл. 72, т. 3 от ЗХУ – приспособяване на жилище

Този вид целева помощ е предназначена за хора с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и деца с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка. Размерът на помощта е до 696 лв.

–          Целева помощ по чл. 72, т. 4 от ЗХУ – балнеолечение и/ или рехабилитационни услуги

Целевата помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги е предназначена за хора с определени над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите. Помощта се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на белнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди. Предвидени са два режима на изплащане:

– На правоимащите лица при подаване на заявление-декларация с приложени съответни документи в двумесечен срок от крайната дата на ползването на услугите;

– На съответния обект или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е НОИ или Министерство на здравеопазването, както и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от Министъра на здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения. Помощта за 2019 г. е в размер на 278, 40 лв.

–          Целева помощ по чл. 72, т. 5 от ЗХУ-наем на общинско жилище

Право на този вид целева помощ имат хора с трайни увреждания, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители. Целевата помощ е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост и се превежда от Дирекция „Социално подпомагане“ след представяне на разходооправдателен документ от съответната община.

 Образците на заявления-декларации по & 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хората с увреждания са  публикувани на електронната страница на АСП и могат да бъдат предоставени на място в дирекцията.

 

About the Author :

1 Comment to “Новостите в Закона за хората с увреждания”
 • ВАНИО
  June 13, 2021 - Reply

  КАК ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ПОДПОМАГА ИНВАЛИДИТЕ С ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ ТИПА ЕЛЕКТРОМОБИЛ ?

Leave a reply