Нови фитнес уреди за 13 села на община „Тунджа“

DSC02544През изминалата седмица бяха доставени фитнес уреди в 13 населени места от община „Тунджа“. Тази дейност е част от кампания на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която има за цел да се осигурят по-добри условия за осмисляне на свободното време на младите хора в малките населени места от селски тип, включени в състава на община „Тунджа”. Инициативата е формулирана като превантивна мярка на насилието, зависимостите и други противообществени тенденции и прояви. Чрез оптимизиране на възможностите за спорт в наличните фитнес зали и включването на младите хора в обществено значими инициативи ще бъде провокирана обществената активности и ще бъдат насърчени здравословния начин на живот и масовия спорт. Идеята на кампанията на МКБППМН е да бъдат формулирани и  реализирани иновативни превантивни дейности: състезания и турнир по канадска борба „СТОП на насилието сред младите хора”, хепънинги и други прояви. Партньори и съмишленици на кампанията са училища, детски заведения, читалища, младежки неправителствени организации и неформални групи, спортни клубове, центрове за социални услуги, Общински съвет на Български червен кръст, включително Български младежки червен кръст, Местна инициативна група „Тунджа” и др.

Общата стойност на предоставените фитнес уреди е 23 642 лева. Средствата са осигурени изцяло от бюджета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община „Тунджа“.

About the Author :