Нови търгове в „Тунджа“

DSC00544Четири нови търга са обявени в община „Тунджа“. Те са насрочени за 23 юли 2014 г. от 9.30 часа. На публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти се предлагат четири имота: – масивна сграда в с. Калчево на застроена площ от 88,88 кв.м.,  заедно с дворното място, в което е построена сградата. Общата площ е 1 050 кв.м. при начална тръжна цена – 11 710 лева без ДДС;  – масивна сграда в с. Роза на застроена площ от 120 кв.м.,  заедно с правото на строеж върху дворното място, в което е построена, цялото с площ от 1 560 кв.м. Началната тръжна цена е 12 250 лева без ДДС;  – дворно място в с. Савино, цялото с площ от 1 990 кв.м. Началната тръжна цена е 3 980 лева, без ДДС; – общински терен в землището на с. Козарево с площ от 14,997 дка и начална тръжна цена 19 796 лв. без ДДС.  Под наем за срок от 5 /пет/ години се предоставят 4 общински язовира в землищата на селата Маломир, Робово, Роза и Чарган.  За срок от 10 /десет/ години под наем се предоставят 2 имота публична общинска собственост: – помещение от двуетажна масивна сграда – ЦДГ в с. Дражево за ветеринарен кабинет; – помещение от масивна сграда – автоспирка в с. Стара река за фризьорски салон.  Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка – 5 % от НТЦ. Времето за оглед на обектите и подаване на необходимите документи и такси е до 22.07.2014 г. чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/ До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

About the Author :