Нови търгове в “Тунджа”

tundja 2Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени търгове, които ще се проведат на 10.03.2016 година, от 9.30 ч.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед РД-0201 от 26.02.2016 година, е обявен публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години, на имоти частна общинска собственост на територията на селата Безмер, Хаджидимитрово и Ханово.

Със спечелилите търга ще се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“ и Заповед РД-0202 от 26.02.2016 година на кмета на община „Тунджа“, е обявен публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години.

Наемната цена на имотите се заплаща в срок, определен със заповедта за определяне на спечелилия търга:

  • 100% при сключване на договора за първа стопанска година;
  • 100% за всяка следваща – до 30 август на съответната година.

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена.

Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите, подаването на документи и внасянето на необходимите такси е до 09.03.2016 г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол и на тел. 046 684 302 ;

046 684  303, както и в сайта на община „Тунджа“ – www.tundzha.net.

About the Author :