Нови търгове в община „Тунджа“

TUNDJAНови публични търгове насрочи кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев. Търговете ще се проведат на 25 август 2015 година от 9.30 часа.

За продажба се предлагат 32 урегулирани поземлени имота в землището на с. Победа (лесопарк „Бакаджик), за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите.

Ще се проведат и търгове за продажба на дворни места в селата Симеоново и Голям манастир, земеделска земя в землищата на Козарево и Стара река, масивна сграда (бивша баня) в с. Челник, както и за продажба на общински терен в с. Козарево.

Под аренда се предоставя земеделска земя, общинска собственост, за реконструкция и/или създаване на трайни насаждения, за срок от 30 (тридесет) години или до изтичане на амортизационния срок на съответните насаждения. Имотите са изоставени трайни насаждения в землищата на селата Калчево и Овчи кладенец.

Под наем за срок от 10 стопански години се предоставят земеделски земи (ниви, изоставени ниви и трайни насаждения) в землищата на 38 села от общината.

Стъпката за наддаване е 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите е до 24.08.2015 г. чрез кмета на населеното място. В същия срок се внасят необходимите такси и документи.

Информация за търговете може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол и на тел.046 684 302 /303/.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

About the Author :