Нови търгове в община „Тунджа“

Tundja3Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени търгове, които ще се проведат на 24.06.2016 година, от 9.30 ч., в залата на общината.

Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем, за срок от 10 /десет/ години, на имоти ,частна общинска собственост, на територията на община “Тунджа”.

В село Савино се предлагат седем дворни места, а в с. Тенево една конюшня.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“и Заповед РД-0672 от 08.06.2016 година на кмета на община „Тунджа“, е обявен публичен търг за продажба на 17 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в землището на с. Победа (лесопарк „Бакаджик“).

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от НТЦ. Времето за оглед на обектите, подаването на документи и внасянето на необходимите такси е до 23.06.2016 г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 и на тел. 046 684 302 ; 046 684  303, както и от сайта на община „Тунджа“ – www.tundzha.net.

 

About the Author :