Нови споделени пространства за игри и комуникация на открито в детските градини на община „Тунджа“

Преди началото на учебната 2021/2022 година в периода от 1 до 10 септември 2021 г. ще бъдат изградени нови споделени пространства за игри и комуникация на открито в дворните пространства на целодневни детски групи към детски градини в община „Тунджа“.

В споделените пространства ще бъдат доставени съоръжения за детски игри на открито и поставени в дворовете на целодневните детски групи в селата Безмер, Ботево, Генерал Инзово, Роза и Хаджидимитрово.  Откритите зони за игри, комуникация и съвместни прояви – специални събития и инициативи с участието на деца, родители и персонал от общинските детски градини, ще се изградят с активното участие на родителската общност.

Доставката на съоръженията е в изпълнение  на Дейност 2 „Споделени пространства“ – консолидиране на общността с активното родителско участие“ по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“ с Регистрационен номер на договора BG05M2OP001-3.014-0003-C01, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа – мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

Първите пет открити зони за игри и комуникация по проекта са изградени в дворните пространства на общинските детски градини в селата Веселиново, Кабиле, Кукорево, Скалица и Тенево, като откриването им се случи в рамките на организирани със съдействието на родители-доброволци специални общностни събития по повод първи юни – Деня на детето.

Проектната дейност насърчава активността на родителите, мотивира ги за доброволческо включване в живота на детската градина чрез участие в организацията и провеждането на различни дейности – празници, инициативи за подобряване на образователната среда, благотворителни кампании и др.

По проекта е планирано да бъдат създадени общо 17 споделени пространства в общинските детски градини и в допълнителните сгради към тях в други населени места. Във всяка от зоните за комуникация на открито ще има детски люлки, катерушки, пясъчник, беседка, клатушки,  скамейки, комбинирано съоръжение.

Общата стойност на детските съоръжения, които придават нова функционалност и по – добър облик на дворните пространства на общинските детски градини, е  88 597,20 лв.

Изпълнител на доставките и монтажа е „Металпласт инженеринг“, ЕООД, гр. Русе.

About the Author :

Leave a reply