Нови лични асистенти в “Тунджа” ще обслужват 50 потребители

51339d05499f427d9d98aa7fd8da841aОт 01.06.2016 г. са сключени нови трудови договори с 19 лица  на позиция   „личен асистент” и „домашен помощник”, които ще изпълняват  в продължение на 12 месеца асистиращи дейности в домашна среда за 50 потребители – лица с увреждания и възрастни със затруднение в организиране на семейния бит в 15 населени места.

Това е вторият етап  по изпълнение на дейностите във връзка с осигуряване на интегрирани медико – социални грижи в домашна среда по проект „Център за услуги в домашна среда” по схема „Независим живот”, финансиран по ОП”РЧР” 2014-2020, който основно е насочен към включване на потребители, за които се гарантира устойчивост на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по схема „Нови Алтернативи” на ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чийто срок  на изпълнение изтече на 29.02.2016 г.

Комплексните медико-социални услуги се предоставят в дома на потребителите, според изготвен индивидуален план-график за посещение и обхващат следните направления:

–          Дейности за социална подкрепа и социално включване;

–          Дейности за лична помощ и организиране на ежедневието;

–          Помощ в комунално-битови дейности;

–          Медицински грижи, профилактика и консултация;

–          Рехабилитационни дейности и консултация;

–          Социално и психологическо консултиране;

–          Семейно консултиране и подкрепа.

Проектът на Община „Тунджа” е одобрен по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051M90PO001-2.002 “Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020  и е на стойност 499 964.12 лв,

 

About the Author :