Нови електронни административни услуги се предлагат чрез сайта на община Болярово

5От 7 август 2015 година, за улеснение на гражданите, на официалния сайт на община Болярово (http://bolyarovo.eu/) се предлага ново подменю: Електронни административни услуги. Оттам се дава достъп на гражданите до четиринадесет електронни услуги. Служители от няколко отдели бяха обучени за работа по обслужването на граждани в тях. Услугите, които гражданите могат да заявят на сайта на общината са обособени в пет подразделения: ГРАО (издаване за удостоверение за раждане – дубликат; издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат); МДТ (издаване на удостоверение за декларирани данни; издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси; издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства; Общинска собственост (издаване на удостоверение за наличие или липса за съставен акт за общинска собственост; издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване собствеността върху недвижими имоти); ТСУ (удостоверение на основание чл. 54 а, ал.3 от ЗКИР; удостоверение на основание чл. 116, ал. 1 от ЗУТ; разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи); Избори (заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес; заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия; заявление за изключване от списъка на заличените лица; заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица и вписване в избирателния списък преди предаването на избирателния списък на ЦИК).
Предимството на тези услуги е в спестяване на идването на гражданите до сградата на общината, подаването на исканите заявления може да става по електронен път, включително и плащането, независимо от местонахождението на заявителя (за момента важи само за страната). Начинът на изпращането на искания документ се посочва при попълването в електронен вариант. След изготвянето, служителите се свързват на посочения телефон, за да се доуточнят подробностите, ако се наложи.

Лора Величкова

About the Author :