Нови дейности по проект „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно”

IMGP9880 На 25 юни  2014 година  бяха осъществени три от дейностите по проект „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Проектът е по схема № BG051PO001 – 4.1.05- 0197 – „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Бенефициент е община Болярово, а партньор – ЦДГ „Здравец” и филиали. Общата стойност на този проект е 107 009, 74 лв. Целевата група включва децата на възраст от 3 до 6 години, персоналът на ЦДГ „Здравец” и филиалите, както и родители, чиито деца посещават детските заведения.

Първата дейност, която се осъществи на 25 юни, бе информационна среща с родители и деца от етнически малцинствени групи. На нея преподавател-педагог от Трайкийски университет – Стара Загора изложи основните цели и дейности по проекта и разясни на родителите как да ангажират вниманието на децата си у дома. Тук темите бяха две: обща и специфична цел на проекта, съответствие на посочените общи и специфични цели и постигане на общата (специфичните цели) на програмата. Тук родителите имаха възможност да се запознаят с няколко презентации по определените теми.

Следващата дейност бе обучителна среща с родители на деца от етнически малцинствени групи. Там родителите бяха запознати с разработената билингвистична програма и обучени как да продължат дейностите, заложени в нея вкъщи. Тук темите бяха: какво трябва да знаят родителите за спецификата на комуникацията; мултикултурна среда и възпитанието в междукултурна чувствителност и толерантност у децата.Емоционалното развитие на детето в мултикултурна среда. Работа в малки групи. Обсъждане на казуси. Добър родител ли съм? Саморефлексия.

Последната планирана дейност за деня бе конференция за Представяне на проблемите, стоящи пред образователната интеграция на деца. На нея присъстваха кметът на общината Христо Христов, секретарят Мария Чанева, председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, председателят на постоянната комисия по образование към ОбС – Болярово Янко Анев, началникът на отдел „Хуманитарни дейности и европрограми” София Минева, директорът на ЦДГ „Здравец” Калина Гюрова, директорът на ОУ „Стефан Караджа” Димитър Дичев, кметове и кметски наместници, представители на регионални и областни медии; представители на общинска администрация, родители, учители, жители на общината.

На пресконференцията лекторът от Тракийския университет засегна проблемите, стоящи пред образователната интеграция на деца, за които българския език не е майчин още в ранна възраст, за представяне на резултатите от проекта и представяне на билингвистичната програма с цел споделяне и създаване на възможност за използването й от други заинтересовани страни чрез адаптирането й за техните нужди. В презентацията имаше няколко основни моменти: образователната интеграция в билингвиална среда; предизвикателства и решения; роля и възможности на формалните форми на обучение и извънкласните дейности за образователната интеграция в билингвиална среда; ангажираност и роля на семейството за образователната интеграция в билингвиална среда; възможности за използване на дигитални средства.
В края на срещата отношение по поставените проблеми взеха кметът и секретарят на общината, които споделиха задоволството си от свършеното по проекта и заявиха готовността на общинското ръководство да подкрепи реализацията на подобни идеи. Отношение взеха и директорите на ОУ „Стефан Караджа” и ЦДГ „Здравец”, родители и учители.

По проекта бяха реализирани и други дейности с детските и начални педагози в общината: обучение в град Бургас и семинар. Предстои друго обучение на детските учители.

Финалната дейност по проект „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно” ще бъде заключителна пресконференция.

 

About the Author :