Нови дейности по проект „Независим живот за жителите на община Болярово”

IMGP0559Продължават дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Болярово”. Проектът бе представен на 30 март 2016 година, когато се проведе начална пресконференция.

След сформирането на екипа по проекта и извършване на оценките, бяха назначени 49 лица в активна възраст на позициите „Личен асистент”, „Домашен помощник”, „Социален асистент“, които вече оказват подкрепа за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа на социално включване в дома на потребителите.

DSC02303На 4 април 2016 година, представители на „Центъра за професионално обучение и ориентиране” – град София проведоха първо надграждащо обучение на 23 лица, които не са били лични асистенти в предходния проект. На по-късен етап ще бъде проведено и надграждащо обучение.

На 12 май 2016 година бе сключен договор с избраната чрез обществена поръчка фирма за доставка на оборудване – „Смарт Софт” ЕООД.

Предстои сключването на договор и със спечелилата фирма за изпълнение на строително-монтажните работи – „Инджов 19” ЕООД, гр. Ямбол.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа до хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

About the Author :