Новите зам.-областни управители встъпиха в длъжност

Ямбол, 1.06.2021 г.

В началото на седмицата новите зам.-областни управители встъпиха в длъжност, а от днес имат определени и ресори.

Светослав Стоев е от Ямбол на 37 г. с две деца. По образование е строителен инженер, завършил е специалността „Строителство на сгради и съоръжения“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Работил е в строителни фирми, като е участвал и в строителството на последния построен участък от АМ “Тракия”, бил е част от екипа на Областно пътно управление и ръководител звено „Благоустройство и комунално стопанство“ в община “Тунджа”, последно е бил ръководител на строителна група във фирма “Нева метал”.

Като зам.-областен управител ще подпомага дейността на областния управител в областта на закрила на децата, образованието, младежта и спорта; транспортното обслужване и безопасността на движението; строителството и устройството на територията; разработването, организацията и координацията на изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие; опазване на околната среда; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, етническите и интеграционни въпроси, културно-историческото наследство и културните дейности; здравеопазване и труда и социалната политика.
Драгомир Димитров е  на 51 г. също от Ямбол. Той е икономист по образование – с бакалавърска степен по „Стопанско управление” и магистърска степен по „Счетоводство и контрол” във ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново. Женен с две деца. Работил е като счетоводител във фирма, бил е главен експерт по бюджета на община Ямбол, главен секретар на общината в мандата на кмета Кирил Тодоров, главен секретар на областна администрация в периода от 2004 г. до 2007 г. и от 2007 г. до 2009 г. Преди назначението си се е занимавал с частен бизнес.

Той ще подпомага областния управител в областта на управление и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост; информационното и административното обслужване; превенция и противодействие на корупцията; бюджет и финанси, икономика, земеделие и гори; упражняване на контрол по законосъобразност на актовете на органите на местното самоуправление и местната администрация; осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт; поддържане на връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработването и реализирането на съвместни проекти; осъществяването на международните контакти на областта на регионално ниво и осъществяване на дейности по прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

 

About the Author :

Leave a reply