Нова приключенска зона в с. Козарево

 

В приказния свят на Общинския център за иновации и детско развитие „Тунджа“, с. Козарево, община „Тунджа“ от 20 януари 2022 г. има нова приключенска зона за интерактивни занимания, игри, творчество и взаимодействие на открито.

В дворното пространство към центъра, изграден по проект  „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г. са монтирани съоръжения за игра и комуникация: люлки, катерушки, клатушки, пясъчник, къщичка и др.

Община „Тунджа“ е бенефициент по проекта, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа-мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места.“, чрез Водено от общностите местно развитие.

Дейностите се изпълняват в периода от 7 май 2020 г. до 7 юни 2022 г. на територията на общината в партньорство с Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, Детска градина „Звездица“, с. Скалица, Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево и с участието на 10-те общински училища.

Основната цел на проекта е да бъдат приложени иновативни интерактивни ефективни и ефикасни механизми за подкрепа на социалното включване на деца от маргинализирани групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование и превенция на ранното напускане на образователната система на територията на община „Тунджа”.

В своеобразната „детска игротека“ на открито е създадена функционална и красива алтернативна среда, подходяща за социализация и взаимодействие между децата, между децата и възрастните.

Тук,  децата не само от с. Козарево, а от всички общински детски градини и от подготвителните групи на училищата могат да бъдат изследователи, актьори, приказни герои, художници, певци, танцьори  … да  бъдат инициативни и креативни, да сътворяват своите творчески проекти и приказни сюжети.

И разбира се в приказките на децата ще участват техните родители и екипа на центъра – педагозите Стоян Петков, Пламена Димитрова и Руса Димитрова, помощник на учителите, както и г-жа Теодора Тачева, кмет на село Козарево и приятел на центъра и децата.

Изпълнител на доставката и монтажа на съоръженията е „Импресия – 99“ ООД, гр. Провадия.  Общата стойност на инвестираните средства за изграждане на зоната за активности на открито е 8 781 лв.

About the Author :

Leave a reply