Нова по-висока цена на водата с 1,39 лв. на кубик ще иска за 2022 г. “ВиК” – Ямбол

Ямбол, 28.06.2021

Нова по-висока цена на водата с 1,39 лв. на кубик с ДДС ще иска за 2022 г. “ВиК” – Ямбол. Това ще стане с внасяне на нов бизнес план за петгодишен период 2022 – 2026 г. В цената за следващата година ще бъде включена и цена за пречистване на отпадъчни води. В този бизнес план се предвижда всяка година цената на водата да расте – 2023 г. да бъде 4,27 лв., 2024 г. – 4,54 лв., 2025 г. – 4,79 лв., а 2026 г. – близо 5 лв. – 4,98 лв., като всички цени са с ДДС.

Припомняме, че след намаляване на цената заради неизпълнение на бизнес плана през 2021 г. плащаме 2,24 лв. за кубик вода, в които е включено само доставка на питейна вода и отвеждане на канализационни води без пречистване.

Според изискванията на страницата си “ВиК” – Ямбол е обявила своите намерения за поскъпване на водата. За да влязат в сила от 01.01.2022 г., те трябва да бъдат одобрени от КЕВР.

Съобщението на “ВиК” – Ямбол гласи:

“УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,
На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г.
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Ямбол уведомява своите потребители, че ще внесе предложение за утвърждаване изменение на цените на предоставяните на територията на дружеството ВиК услуги.
Предложението предвижда утвърждаване от КЕВР на следните цени без ДДС:

Услуга Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
1. Доставяне на вода на потребителите
1.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
2.284 2.768 2.954 3.115 3.235
2. Отвеждане на отпадъчни води
2.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
0.349 0.396 0.419 0.443 0.469
3. Пречистване на отпадъчни води
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./м3
без ДДС
0.391 0.394 0.411 0.430 0.449

Бизнес планът за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. е изготвен съобразно изискванията на българското законодателство и следвайки указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР
Така оповестените цени за петгодишният регулаторен период отразяват актуалните и бъдещи икономически реалности, вкл. непрестанно увеличаващите се цени на електроенергията; значително нарасналите цени на най-използваните в отрасъла материали (стомана, пластмаса), на горивата и др.
Оповестените цени са прогнозни и предстои да бъдат разглеждани и обсъждани в контекста на поставените пред ВиК операторите цели от местните власти, областните управи, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, МРРБ и най-вече КЕВР, преди да бъдат утвърдени и влязат в сила от 01.01.2022г.”

About the Author :

Leave a reply