Нова наредба

DSC02789Напълно нова  Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги утвърди  с 11 гласа „за” и 6 „въздържал се” ОбС в Стралджа.  Решението е продиктувано от настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси и промени  на законодателството свързани  с въвеждането на комплексно административно обслужване.

Запазва се условието услугите в общината да бъдат обикновени/  със срок на изпълнение в рамките на нормативно определеното време/, бързи/ в рамките на ½ от срока на обикновената/ , експресните ще се изпълняват в рамките на един работен ден или незабавни, които  гражданите ще може да получават в рамките до четири работни часа. За всяка от услугите е посочено и съответното заплащане. Наредбата определя размера на ТБО, такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, такси за детски градини, ясла, млечна кухня, домове за социални услуги и грижи, такси за технически и административни  услуги и др.

В хода на работата съветниците  приеха без забележки Отчет по изпълнение дейностите на Общинската комисия по закрила на детето и план за работата през новата година, отчет за дейността на звеното за вътрешен одит. Единодушно беше решението за предоставяне на общински пасища и мери на собственици на животни. В зависимост от броя и вида  на отглежданите животни  земеделските стопани получават за крава – от 2 до 10 дка, за телета, малачета, юници – от 2 до 8 дка, за овце-майки, кози –майки – от 1 до 3 дка.  Определената такса от 6 лв./дка  за периода до 31.03.2016г.ще се внася   до 30-04.2015г. Такса от   3 лв./ дка  за периода  01.04.2016г.- 30.09.2016г., внасяне до 30.04.2016г. За парцелите попадащи в НАТУРА 2000 таксата  е от 7,00 лв./дка  и съответно 3,50лв/дка

ОбС  единодушно даде съгласие за участие на общината във фонд „Общинска солидарност”, целева дейност към НСОРБ. Целта на Фонда е да отпуска в рамките на до 4 дни финансова помощ на общини за първоначално покриване на извършени аварийно-спасителни дейности.

Непосредствено преди обсъждане на докладна записка  относно издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на община Ямбол, обезпечаваща плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол- Първа фаза”, 4-ма от съветниците на опозицията /Атанас Михайлов, д-р Дора Йовчева, Йовка Ангелова,  Живко Ангелов/ напуснаха заседанието. Гроздан Иванов обясни напускането  на колегите си с  желанието за повече информация по проблема и опасението, че това е едно доста рисково за общината решение. Г-н Андонов  даде допълнителна информация  за провежданата процедура по избор на изпълнител за закриване на сметището в Стралджа, за  необходимостта от изграждането на депото в Ямбол, което ще реши много сериозния въпрос и на останалите общини за извозване и преработка на отпадъците. С 9 гласа „за” от  останалите в залата 12 съветници  кметът на общината   получи пълномощията да подпише запис на заповед  в полза на община Ямбол в размер на 5 056 911 лв. за поемане на финансова отговорност при непризнаване на извършените по проекта разходи в размер определен от Управляващият орган на ОП”Околна среда”2007-2013г. и/ или ИА „Одит на средствата от ЕС

About the Author :