Нова възможност за младите хора в „Тунджа“

TUNDJAНа 31 август 2015 г. община „Тунджа” кандидатства с проектно предложение по схема BG05M9OPO001-1.002 „Активни”, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът ще се реализира в партньорство със Сдружение „Индустриална стопанска асоциация” и Териториална организация на научно-техническите съюзи – гр. Ямбол.

Целта на проекта е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 годишна възраст, включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, нито са регистрирани като безработни в бюро по труда.

Проектът ще предостави възможности за включване в обучение и придобиване на професионални умения и квалификация и последваща заетост на 60 младежи от целева група.

По проекта ще бъдат реализирани дейности за идентифициране на младежите, индивидуална работа, трудови борси и мотивационно обучение, обучения за придобиване на професионална квалификация по професиите „работник в озеленяването”, „помощник–възпитател”, „сътрудник социални дейности”, „деловодител”.

След успешно завършване на обученията, на младежите ще бъде осигурена заетост от община „Тунджа” в местните дейности на общината – благоустрояване, социални услуги, предучилищно образование и в читалищата.

Проектът е с продължителност 16 месеца и е на стойност 354 590,80 лв., като осигурената заетост на младежите е за 6 месеца.

 

 

About the Author :