Новата учебна година в община “Тунджа”

???????????????????????????????От първи септември 2015 г., с Решение на Общински съвет „Тунджа”, са отменени всички такси за посещаване на детски заведения на територията на общината.

В общинските детски градини са формирани 29 групи, в т.ч. 4 яслени.

По данни на директорите в групите са обхванати общо 557 деца, от които 50 деца на възраст до 3 г.; 253 деца на възраст от 3 до 4 години и 254  на 5 – и 6 – годишна възраст.

Осигурени са учебните помагала за децата от подготвителните групи и задължителната училищна документация.

Мрежата от общински училища се запазва и включва: 2 начални училища, 7 основни средищни училища и  СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с.Скалица.

За учебната 2015-2016 година в общинското средно училище в с. Скалица, е реализиран прием след завършено основно образование по професия „Лозаровинар”, специалност „ Лозаровинарство” на 20 ученици. Така общо учениците, които в ІХ и Х клас са 38.

Общият брой на паралелките е 71 спрямо 69 през предходната учебна година.

През учебната 2015-2016 година наполовина намалява броят на слетите паралелки, формирани по изключение и по решение на Общинския съвет „Тунджа”. Слетите паралелки през 2015-2016 учебна година ще бъдат 3 спрямо 6 през 2014-2015 учебна година.

Нараства броят на паралелките, формирани по норматив / с минимум 16 ученици в паралелка от І до ІV клас; с минимум 18 ученици в паралелка от V до Х клас/. Броят на паралелките по норматив през учебната 2015-2016 година е 30, спрямо 26 през предходната учебна година.

Общият брой на децата в подготвителните групи към училищата и учениците в паралелките от І до Х клас е 1206 спрямо 1164 през предходната учебна година. Тенденцията към увеличаване броят на учениците е свързана и с осигурените условия и възможности за професионално обучение в средното общообразователно училище.

По предварителна информация 30 първокласници повече са записани и ще тръгнат в тунджанските училища през учебната 2015-2016 година: 157 деца, спрямо 127 първокласници през 2014-2015 учебна година.

В ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново са формирани по две паралелки в V и в VІІІ клас.

В общината са осигурени условия за интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. В индивидуална форма на обучение са записани 2 ученици в ОУ „Васил Левски”, с. Тенево. Интегрирано ще се обучават 23 ученици със специални образователни потребности в училищата в селата Бояджик, Роза, Скалица и Тенево.

В самостоятелна форма на обучение ще се обучават общо 86 ученици в училищата в селата Ботево, Скалица и Тенево.

Общинските училища са снабдени със заявените безплатни учебници и учебни помагала, задължителна училищна документация. Обезпечава се обедното хранене на учениците в целодневна организация на обучението и безплатния превоз на учениците от местоживеенето до средищното училище .

About the Author :