Неправилното боравене с огън най-честата причина за пожари

NAVR_29.4.14 005a Основна точка от дневния ред бе запознаване с превантивните мерки за недопускане на пожари в пожароопасния летен сезон, координация и насоки за работата на ангажираните ведомства.

Анализът на пожарната обстановка през 2013 г., изготвен от „Пожарна безопасност и защита на населението” отново изведе на първо място сред причините за пожари небрежност при боравене с открит огън. За инцидентите с огън, възникнали през миналата година, влияние имат също и климатичните фактори – високите температури и сухото време през летния сезон.

Като цяло през 2013 г. са регистрирани по-малко произшествия с огън – 397, в сравнение със същия период на 2012 г., когато те са били 531. През изминалата година е имало 52 пожара с материални загуби и 267 без материални загуби, засегнати са 512 дка пшеница, 609 дка иглолистна, 1083 дка широколистна и 861 дка смесена гора.

За осигуряване на още по-ефективна работа, със заповед на директора на ГД „ПБЗН” гл.комисар Николай Николов, за нуждите на оперативния център на областното управление ще бъде  предоставен командно-щабен автомобил, а на районните служби в Стралджа и Болярово – по един пожарен автомобил.

Доклади относно готовността за предотвратяване на пожари и обезопасяване на водните площи през летния сезон изнесоха на днешното заседание на Щаба за НАВР представители на фирми, ведомства и общини. Те заявиха готовност за действие при възникване на инциденти с огън, както и предприети превантивни мерки за недопускане на произшествия.

От Областно пътно управление Ямбол съобщиха, че дейностите по косене и почистване на канавките и банкетите покрай АМ „Тракия” са стартирали в средата на април. През месец май предстои това да бъде направено и за пътищата I, II и III клас.

В края на заседанието областният управител още веднъж акцентира върху важността на добрата координация между отговорните институции. „В случай на усложнена пожарна обстановка е важно да действаме координирано и обмислено, да не се поддаваме на суматохата, а да изпълняваме адекватно своите отговорности”, заяви Николай Пенев.

 

 

About the Author :