На 96 % е изпълнен данъкът върху недвижимите имоти в община „Тунджа“ в края на юли

 

„Тунджа“, 06.08.2021 г.

Данъкът върху недвижимите имоти в община „Тунджа“ е изпълнен на 96,03% в края на юли. На 99, 04 % е и постъплението от приходи от наеми на имущество, а на 105, 29 % – на постъпленията от продажба на земя.

Тези рекордни стойности на изпълнение на приходите очертават общото преизпълнение на собствените приходи на община „Тунджа“, което е с 10 % над планираното и досега не се е случвало в това време на годината. В края на юли то е 69,03 %, при стандарти около 59 %.

Данъчните приходи са изпълнени на 86,75 %, неданъчните приходи – на 55,28 %, но според подписаните договори приходите от общинска собственост предстоят в останалата част на годината.

Към 31 юли постъпленията от всички собствени приходи са 3 527 232 лв. при актуализиран план за 2021 г. – 5 094 863 лв.

Пред медиите кметът на община „Тунджа“ благодари на всички съвестни данъкоплатци, които са изпълнили своя ангажимент към общината и са дали възможност тя да има финансов ресурс за част от строителната програма.

About the Author :

Leave a reply