На 29 юли на заседание на Общинския съвет беше приет отчетът за изпълнението на общинския бюджет в Болярово

 

Болярово, 06.08.2021 г.

Повече постъпления от данъци и местни такси отчитат за първото шестмесечие на годината от общинската администрация в Болярово.

Събраните данъчни приходи са 169 833 лв., което е 66% към годишния план. Спрямо същия период на миналата година са постъпили с 14 838 лв. повече приходи.

Общинските такси са събрани на 82%. Постъпили са 213 445 лв., с 35 217 лв. повече от миналата година.

Приходите от собственост са 175 026 лв., което е с 40 436 лв. по-малко спрямо същия период на миналата година. Постъпленията от продажба на общинска земя и сгради са 6 263 лв.

За отчетния период в общинския бюджет са постъпили приходи от глоби, санкции и наказателни лихви в размер на 6 361 лв., други неданъчни приходи – 138 лв., внесени са ДДС и други данъци в размер на 16 931 лева.

Общото изпълнение на собствените приходи възлиза на 39 % – при план 1 457 487 лв. са постъпили 562 155 лв., което е с 39 867 лв. повече спрямо същия период на мина#лата година. Общо приходите по бюджета на общината заедно с държавната субсидия към 30 юни са 3 943 659 лв. при уточнен годишен план 8 925 409 лв., изпълнение 44 %.

Отчетът за изпълнението на общинския бюджет за първото шестмесечие на годината беше приет на заседанието на Общинския съвет на 29 юли.

През полугодието са извършени разходи по бюджета в размер на 3 538 608 лв., които представляват 34 % от годишния план 10 365 523 лв.

От тях най-много са разходите за социални дейности – 1 023 194 лв. и във функция образование – 927 915 лв. За провеждането на избори за народни представители на 4 април са изразходени 45 248 лв.

About the Author :

Leave a reply