На 28 май – събота, между 08:30 и 16:00 ч със заповед на кмета на община Тунджа Георги Георгиев е забранено движението по част от пътя Търнава – Чарган

 

ЗАПОВЕД № РД-07-0631

гр. Ямбол, 27.05.2022 г.

Във връзка с провеждане на „Общинска детска асамблея „Тунджа — творчество и красота” — 2022”, в изпълнение на проект „Пъстра палитра — иновации за приобщаване”,  Договор NQ BG05M20P001-3.014-0003-C01 от 07.5.2020 г., финансиран от Европейския съюз и Европейския социален фонд, която ще се проведе от 27 — 29.05.2022 г. в лесопарк „Бакаджик”, на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

Забранява се движението по път ЈАМЗ097 III – 7072, Търнава – Чарган / ман. „Св. Александър Невски” от км. 3 + 900 (паркинг пред манастир „Св. Александър Невски“) до км. 4 + 200, за времето от 8,30 ч. до 16,00 ч. на 28.05.2022 г. да бъде организирано пропускането само на МПС, извозващи организатори в мероприятието.

Контролът по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на секретаря на общината.

Настоящата Заповед да се обяви в интернет страницата на общината и в медиите.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа”

About the Author :

Leave a reply