Национална конференция, посветена на хората от третата възраст и възможностите им за справяне в бедствени ситуации

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 20 март 2015г. в зала «Музейна» в Националния секретариат на БЧК в град София се проведе Национална конференция по проект «Повишаване готовността на хората от третата възраст в Европейския съюз за управление на бедствията». Проектът се реализира от Български, Австрийски, Британски, Хърватски и Латвийски Червен кръст, както и университета в Инсбрук.

Участие в конференцията взеха представители на Министерството на труда и социалната политика, Агетция «Социална подпомагане», Главна дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението», Национално сдружение на общините, «Каритас-България» и др. Ямболската червенокръстка организация бе представлявана от инж. Митко Филипов – Директор на секретариата на ОС на БЧК-Ямбол, Добриела Праматарова – специалист «Мениджмънт на бедствия», Даниела Анева – член на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към БЧК-Ямбол е Костадин Атанасов –  Общински председател на «Съюза на пенсионерите  2004»

Целта на проекта е да се обърне внимание към специфичните изисквания на възрастните хора в извънредни ситуации, подготовката им за адекватна реакция, както и програмите за превенция. В рамките на проекта, съвместно със заинтересованите страни от държавните структури, неправителствени организации и гражданското общество ще бъде изготвен план за оказване на ефективна помощ на възрастните хора в екстремни ситуации. Предвижда се разработването и въвеждането на различни процедури за подобряване достъпа до възрастните хора в случай на бедствие.

На проведената Национална конференция бяха представени резултатите от проведено емпирично изследване от универсисета в Инсбрук за уязвимостта на хората от третата възраст по време на кризи и тяхната способност да се справят.

Като следващ етап от реализацията на проекта се предвижда осъществяването на конкретни обучения, семинарии и тренировъчни занятия с участието на хора от третата възраст, които с помощта на членове на Доброволните екипи за работа при бедствия към БЧК и специалистите «Мениджмънт на бедствия» към БЧК ще усвояват знания и практически умения за подобряване на тяхната готовност за реакция по време на кризи и се повиши осведомеността им за възможните рискове, с които трябва да се справят. Дейностите ще се реализират от БЧК-Ямбол и Пловдив с подкрепата на Дирекция «Мениджмънт на бедствия» в НС на БЧК.            

                                                    Добриела Праматарова

 

About the Author :