Насрочено е шестдесето заседание на Общински съвет „Тунджа”

DSC06763На 27.08.2015 г. е насрочено шестдесето /редовно/ заседание на Общински съвет „Тунджа”. В проекта за дневен ред са включени 17 точки. Голяма част от материалите, които кметът на общината Георги Георгиев ще внесе за обсъждане от общинските съветници, са свързани с управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Кметът Георгиев ще предложи да бъде взето решение за предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката на проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Тунджа”. Проектът стартира на 01.07.2015 г., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се осигури доставка на преработена храна за 100 потребители, живущи в 16 населени места от община „Тунджа“, в които услугата „безплатна обществена трапезария“ се предоставя за първи път. Периодът за реализация е 6 месеца. Стойността на проекта е 31 153,50 лв. и се финансира на 100% като безвъзмездно финансиране от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 година. Отпуснатите от общинския бюджет средства ще бъдат възстановени от получените с междинни и окончателно плащания средства за финансиране на проекта.

В хода на заседанието ще бъде обсъдено предложението на кмета на общината за определяне на броя на групите и на децата в групите в детските градини на територията на fбщина „Тунджа”, конкретния размер на средната месечна посещаемост в групите в детските градини и утвърждаване на числеността на персонала в детските градини и в Общински център за изкуства и извънучилищни дейности „Тунджа”, с. Кабиле за учебната 2015 – 2016 година. По прогнозни данни в 29-те групи на общинските детски градини ще бъдат обхванати общо 557 деца, в т.ч. 50 деца в четири яслени групи. По данни на директорите на детските заведения, децата на 5 и 6 години, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, са 254.

Очаква се да бъде одобрено и предложението на кмета Георгиев за формиране на 36 паралелки с не по-малко от 10 ученици в клас в осем от общинските училища. Това са основните училища в селата Ботево, Бояджик, Дражево, Кукорево, Роза и Тенево, в началното училище в с. Завой и в средното общообразователно училище в с. Скалица.

Заседанията на постоянните комисии са на 25.08.2015 г. от 13.00 и 14.00 часа.

About the Author :