Насрочено е ново заседание на Общински съвет „Тунджа“

TUNDJA1Петдесет и шесто заседание на Общински съвет „Тунджа” ще се проведе на 29.04.2015 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”. Проектът за дневен ред включва 20 точки. Сред материалите, които ще внесе кметът на общината Георги Георгиев ще бъдат актуализирано разпределение на променените бюджети през І-вото тримесечие на 2015 г., предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината за реализация на дейностите по схема „Училищен плод”, допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 г.

На вниманието на общинските съветници ще бъде предложен Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Тунджа” през 2015 – 2016 г. и увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж с. Болярско и Общинско социално предприятие за обществено хранене „ Домашен социален патронаж” с. Победа по операция 3 „Осигуряване на топъл обяд”. Ще бъде предложена и Общинска програма за закрила на детето 2015 г. Общинските съветници ще обсъдят предложение на кмета на общината за награждаване на културни, просветни и спортни дейци по повод 24 май – Ден на славянската писменост и култура.

 

About the Author :