Насрочени са първите за 2015 година търгове в община „Тунджа“

TUNDJA1На 16.01.2015 г. от 9.30 ч. ще се проведат публични търгове за продажба и отдаване под наем на общински имоти. За продажба се предлага 39,400 дка земеделска земя, временно изоставена нива, ІІІ /трета/ категория, в м. „Могилска река” в землището на с. Чарган. Началната тръжна цена е 50 000 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 5 000 лв. и  такса за участие – 30 лв.

Продава се и двуетажна масивна сграда /бивше училище/ в с. Победа. Застроената площ на сградата е 590 кв.м., навес на застроена площ от 65 кв.м., масивна сграда – санитарен възел на застроена площ от 10 кв.м., в едно с дворното място в което са построени, цялото с площ от 6 656 кв.м. Началната  тръжна цена е 98 350 лв. без ДДС, депозитът за участие в търга е 9 835 лв., а   таксата за участие – 30 лв.

Ще се проведе и повторен публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, за предоставяне под наем на имоти – язовири – общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години. Предлаганите три язовира са І категория и са в землищата на селата Симеоново, Стара река и Чарган. Годишната наемна цена на язовира в с. Симеоново е 1 460 лв., на намиращия се край с. Стара река – 710 лв., а на язовира в землището на Чарган – 2 000 лв. НТЦ е определена на база категория и площ на водния обект.

Времето за оглед на обектите, внасяне на необходимата документация и такси е до 15.01.2015 г.

Информация за търговете може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към Община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

 

 

About the Author :