Населението в Ямболска област намаляло с 1500 души за година

IMG_20150425_175713Брой и структури на населението

Населението на област Ямбол към 31 декември 2014 г. е 125.7 хил. души, което представлява 1.8% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Перник (127.0 хил. души) и пред област Разград (119.0 хил. души). В сравнение с 2013 г. населението на област Ямбол през 2014 г. намалява с 1.5 хил. души, или с 1.1%.

В област Ямбол мъжете са 61.7 хил. (49.1%), а жените – 63.9 хил. (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 037 жени през 2014 година.

По общини на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 056 жени, следват общините Болярово – с 1 048, Тунджа – с 1 014, Елхово – с 1 010 и община Стралджа – с 998 жени.

Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 18.2 хил., или 14.4% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2013 г. относителният им дял се запазва.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа – 18.2%, следват общините Ямбол – 15.1%, Елхово – 12.6%, Болярово – 12.5% и Тунджа – 12.1%.

През 2014 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 79.2 хил. души и спрямо 2013 г. относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта.

Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол – 67.6%, следват общините Елхово – 63.4%, Стралджа – 56.6% и Болярово – 55.7%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа (53.0%).

В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28.3 хил., или 22.5% от населението на областта, и в сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.8%), Болярово (31.7%), Стралджа (25.3%) и Елхово (24.0%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (17.3%).

Към 31.12.2014 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] е 58.7%, т.е на всеки 100 лица в „зависимите възрасти” се падат 59 лица в активна възраст, като в сравнение с 2013 г. има нарастване с 1.2 процентни пункта.

Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (88.5%), следват общините Болярово (79.4%) и Стралджа (76.8%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Ямбол (47.9%) и Елхово (57.6%).

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2014 г. е 44.6 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.2 години.

 

Основни социално-икономически характеристики

Населението в трудоспособна възраст[2] към 31.12.2014 г. e 72.3 хил. души, или 57.5% от цялото население на областта, като мъжете са 38.8 хил., а жените – 33.5 хиляди. Въпреки, че възрастта за пенсиониране не се увеличава съгласно българското трудово законодателство относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.7 процентни пункта спрямо предходната година.

Към края на 2014 г. над трудоспособна възраст са 33.9 хил. души, като спрямо предходната година относителният дял се увеличава с 0.4, докато лицата под трудоспособна възраст са 19.5 хил. души и относителният им дял се увеличава с 0.2 процентни пункта.

Към 31.12.2014 г. коефициентът на демографско заместване[3] е 57.3%, т.е. на всеки 100 излизащи от трудоспособна възраст лица в групата на влизащите са 57 лица. За сравнение, през 2013 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 56 млади хора.

Най-благоприятно е възрастовото съотношение в Стралджа – 72 и Ямбол – 61. Най-нисък е този показател в общините Елхово, Тунджа и Болярово, където всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват съответно от 54, 45 и 36 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

 

Териториално разпределение на населението

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.

Най-малка по брой население е община Болярово, в която живеят 3.8 хил. души, или 3.1% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол със 71.6 хил. души (56.9%). Спрямо 2013 г. населението във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в община Болярово – 2.4%, а най-малко в община Ямбол – 0.8%.

Към края на 2014 г. населените места[4] в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.

Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 71.6 хил. души, а най-малък е град Болярово – 1.2 хил. души.

Най-голямото село в област Ямбол е с. Зимница (община Стралджа) с 1.7 хил. души население, а най-малко е с. Малко Кирилово (община Елхово) с 14 души.

Към 31.12.2014 г. в градовете на област Ямбол живеят 88.4 хил. души, или 70.3% от населението на областта, а в селата – 37.3 хил., или 29.7%.

About the Author :