Народно читалище „Зора-1945” проведе общо събрание

P1000628aНа 18 март от 17,30 часа залата на Народно читалище „Зора-1945” се проведе редовно общо събрание на членовете на културната институция. Присъстваха 92 членове на читалището и 3 гости, сред които Тана Богданова, главен експерт култура Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Ямбол, Мими Кондова, директор на ОУ „Йордан Йовков” и Румяна Тропчева, директор на ОУ „Николай Петрини”. Приложените пълномощни на членове, които бяха възпрепятствани да присъстват, са 12 на брой. Събранието се проведе в точно обявения час и при предварително обявения дневен ред: отчет за дейността на читалище „Зора-1945” за 2013 г., доклад на проверителната комисия за изразходваните средства за миналата година, приемане бюджет за 2014 г., запознаване с план-програмата за дейността на „Зора-1945” за настоящата година. Председателят на читалището Невена Димитрова откри редовното общо събрание, след това секретарят на „Зора-1945” Татяна Йовчева прочете отчета за дейността, а Мария Алексиева запозна присъстващите с доклада на проверителната комисия за изразходваните средства за 2013 г. Невена Димитрова даде думата на присъстващите за коментари, въпроси, съвети, препоръки и критика. Осем души се възползваха от предоставената им възможност: Иван Стоянов Иванов, Иван Новачев, Мими Кондова, Златка Вълчанова, Жана Великова, Султанка Кирова, Ташина Гинева и Деян Герговски. На събранието бяха поставен въпроси, свързани с изработката на  нови костюми на самодейните състави, ремонта на фондохранилището на читалището, ролята и функцията на библиотечния филиал на читалище „Зора”, отоплението на зрителната зала на културната институция. Дискутиращите се обединиха около общоизвестното становище, че всички изброени проблеми са свързани с финансови средства. Деян Герговски, актьор от театрална къща „Зора” с ръководител Вълчо Янев, препоръча на екипа на читалището да разшири дейностите в училищата и детските градини и да търси финансиране по проекти. Господинка Иванова, счетоводител на читалището, запозна присъстващите с бюджета на читалището за 2014 г., а Татяна Йовчева прочете план-програмата на „Зора-1945” за настоящата година. Всички решения на редовното общо събрание бяха гласувани единодушно от членовете на Народно читалище „Зора-1945”.

Георги Русев

About the Author :