Наредба за животновъдната дейност прие Общинският съвет в Болярово

Болярово, 14.04.2020 г.

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Болярово бе утвърдена на днешното заседание на Общински съвет-Болярово.

Заседанието се проведе при изключителни мерки, предвид извънредната ситуация, като на него, освен съветниците, присъстваха единствено кметът, заместник-кметът и секретарят на общината, които са и вносители на обсъжданите текстове.

Наредбата за животновъдната дейност прецизира броя на допустимите селскостопански животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове. Регламентират се изискванията, на които трябва да отговарят стопанските постройки за отглеждане на животни по отношение на отстоянието спрямо дворищно-регулационните линии и жилищните сгради. Определени са и ветеринарно-санитарни и хигиенни норми на сградите или постройките за отглеждане на животни.

Въвеждат се изисквания към собствениците на животни за дезинфекция на помещенията и дворовете, което от една страна ще повиши качеството на условията, при които се гледат същите и от друга ще има превантивно действие по отношение на разпространение на различни болести и зарази.

Прилагането на тези разпоредби в селата от своя страна ще намали безконтролното движение на животни, което е предпоставка за причиняване на материални щети, обясни кметът Христо Христов. В строителните граници на населените места на територията на община Болярово се отглеждат значителен брой и различни видове селскостопански животни и птици, което налага тази дейност да бъде усъвършенствана, предвид натрупаната практика от прилагането на Наредбата, за да се предотвратят евентуални конфликти между частния и обществения интерес.

About the Author :

Leave a reply