Напредък в рекултивацията на общинско депо Стралджа

DSC05360Изпълнението на  обект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на Община Стралджа, ПИ 69660.420.1, землище на гр. Стралджа“, част от проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие, бележи сериозен напредък.

Дейностите включват както проектиране, така и строително-монтажни работи. Разработени са идеен и технически проект от изпълнителя ДЗЗД „Мараш-2015“. Строителния надзор „ИКюИ Контрол“ ООД е съгласувал проектните части и е изготвил изискуемия, съгласно ЗУТ Комплексен доклад за оценка на съответствието. На 20.08.2015г. гл. архитект на общината издаде разрешение за строеж.

До момента са приключили работите по мобилизация на техниката, изграждане на базата на Изпълнителя.  Почистването на терена и предепонирането на отпадъците е почти приключило. Доставени са геотекстила и геомембраната, тръбите за отвеждане на сметищния газ и други необходими за строително-монтажните работи материали.

Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ и Договора с изпълнителя, проектът трябва да приключи до 31.10.2015г.

 

About the Author :