Наплив за помощ в дома

помощ в дома   Едва 90 души ползват социалната услуга по проект „Помощ в дома”, а желаещите към 31.12.2013 г. са 197. Толкова са били подадените заявления за включване в проекта на община Ямбол.  От там информират, че на всички кандидат – потребители е извършена оценка на потребностите от Дирекция «Социално подпомагане» Ямбол. Обслужени са общо 134 потребители, но в момента 90 потребители от община Ямбол ползват услугата. Това са предимно самотно живеещи стари хора, възрастни хора с увреждания, както и 8 деца, които поради различни ограничения не са в състояние да организират бита, социалния си живот и се нуждаят от помощ. Потребителите получават комплексни качествени социални услуги, включващи лична помощ, комунално – битови дейности и социална подкрепа. На всеки един от тях е изготвен индивидуален план, който се изпълнява от персонала на Звеното за социални услуги към община Ямбол. То се състои от сътрудник социални дейности, 20 домашни санитари и 21 социални асистенти. Всеки един от потребителите може да ползва услугата до 4 часа на ден от понеделник до петък от 8 до 17.30 часа. Към месец ноември 2013 г. Звеното за предоставяне на социална услуга в домашна среда има 100% събираемост на потребителската такса.
Звеното за услуги в домашна среда към община Ямбол функционира от 01.05.2013 г., а предоставянето на услугата ще приключи на 30.04.2014 г. Подпомагат се лица с трайни увреждания и възрастни хора при самообслужване, поддържане на техния бит и хигиена и осъществяване на социални контакти.

About the Author :