Напливът за преиздаване на лични документи се увеличава

Ямбол, 22.07.2021 г.

Областна дирекция на МВР – Ямбол съобщава на гражданите, чиито лични документи изтичат през 2021 г., че могат да подават заявления за издаване на лични документи и преди изтичане на крайния срок.

От МВР – Ямбол следят ежедневната натовареност в сектор “Български лични документи”, която може да проследите на файловете отдолу:

19.07.2021 г., 16.07.2021 г., 15.07.2021 г., 14.07.2021 г., 13.07.2021 г., 12.07.2021 г., 11.07.2021 г., 10.07.2021 г., 09.07.2021 г., 08.07.2021 г., 07.07.2021 г., 06.07.2021 г., 05.07.2021 г., 02.07.2021 г., 01.07.2021 г.

– Заявления за издаване  български личен документ (БЛД) може да се подават преди изтичане на срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:

* сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;

* гише „БДС“ в Районно управление Елхово;

* гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.

Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията;

– Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на БЛД при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки;

– Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. Разпоредбата на §10, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение но Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последеците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020г. до 31.01.2021г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти  и паспортите са валидни идентификационни документи за самобилчност в Република България, а в чужбина  – при условията на реципрочност;

– Гражданите, притежаващи валиден електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg , където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път;

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на валидността на личната карта.

About the Author :

Leave a reply