Намерен подход

КомисияAДомови кражби, кражби на селскостопанско имущество, взломни кражби на малолетни и непълнолетни бяха на вниманието на МКБППМН в Стралджа през изминалата година.  Като последица от работата все пак няма настанени деца в СПИ и ВУИ, което означава, че специалистите са намерили правилния и най-добър подход за преодоляване провиненията от страна на подрастващите, насочвайки ги към подходящи обществени възпитатели и целогодишно обучение.
През 2013 г. на отчет към МКБППМН – Стралджа се водят повече от 30 деца. Най-голям се запазва броят на непълнолетните момчета – 25. През изтеклия период ДПС е посетена от 36 деца, от които малолетни 2 момичета и 7 момчета и непълнолетни 9 момичета и 18 момчета. Общият брой на подадените преписки и сигнали са 14, има разгледани 18 възпитателни дела и наложени 22 мерки по чл. 13 от ЗБППМН. Открити дни, съвместни заседания, анализ на мероприятията, инициативи срещу наркотици и други упойващи вещества, обсъждане работа на отдел „Закрила на детето”… това са част от тезите на проведените заседания през миналата година.
През годината основната дейност на комисията е изцяло социално-превантивна, насочена към реализация на направленията – усъвършенстване координацията между институциите, разширяване на превантивната дейност и овладяване на детската престъпност, задълбочена работа с работещите в системата на образованието и по проблемите на малолетните и непълнолетните.
С много добър ефект се оказват традиционните Открити дни, в които участници са МКБППМН, училищните комисии, обществените възпитатели, педагогическите съветници, отдел образование към общината, отдел Закрила на детето, РУ”Полиция”, ученици, педагози , учители, родители.
Много добра е работата по изпълнение Националната стратегия за борба с наркотиците. База за това са извършените беседи, анкети, спортни мероприятия, инициативи. Има резултати и по изпълнение Програмата за превенция на насилието като голяма част от проявите се организират по идея на самите ученици.

About the Author :