Намалява детската престъпност в Ямболска област през 2020 г.

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 183 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, съобщават от ямболския отдел “Статистически изследвания”. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 16, или с 8.0%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. са:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 73.2%;
 • малолетни (8 – 13 години) – 26.8%;
 • момчета – 160 (87.4%);
 • учащи – 120 лица (65.6%);
 • живеят в криминогенна среда – 162 лица (88.5%).

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на

отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно

противоправни деяния.

 

Броят на заведените на отчет[1] в ДПС през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 43, или 23.5% от всички водени на отчет лица, като 67.4% от тях са непълнолетни.

 

През 2020 г. снети от отчет в ДПС са 54 малолетни и непълнолетни лица, или 29.5% от водените на отчет през годината:

 • поради поправяне на поведението – 29 лица (53.7%);
 • поради навършване на 18-годишна възраст – 24 лица (44.4%).

 

 

Противообществени прояви

 

 

За извършени противообществени прояви през 2020 г. през ДПС са преминали 116 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 64, или 55.2%, а момичетата са 52 (44.8%).

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

 • употреба на психоактивни вещества – 18 лица (15.5%);
 • бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип – 17 лица (14.6%);
 • повреждане на обществена и/или частна собственост – 8 лица (6.9%).

 

 

Извършени престъпления

 

 

През 2020 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, са 118.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 77 лица, или 65.3%. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домове – 40.3% и на кражби от магазин или другит търговски обекти – 28.6%.

 

 

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

 

 

През 2020 г. на територията на област Ямбол са регистрирани в ДПС 41 деца пострадали от престъпления, от които 16, или 39.0%, са момичета. Малолетни са 14 лица (34.1%), а непълнолетни – 27 (65.9%).

 

 

 

 

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 255 възпитателни дела, от които 155 (60.8%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през

годината е 104, като от тях в срок до един месец са решени 63 дела, или 60.6%. Прекратени са 149 дела (58.4% от образуваните възпитателни дела). В края на 2020 г. 8 дела, или 3.1% от образуваните, са останали несвършени.

 

През 2020 г. местните комисии са наложили 187 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 138 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 138 общественоопасни деяния1.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • предупреждение – 109 мерки (58.3%);
 • поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 30 мерки (16.0%).
 • поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи – 18 мерки (9.6%);

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

 • малолетни са 56 лица (40.6%), а непълнолетни – 82 (59.4%);
 • момчетата са 125 (90.6%), а момичетата – 13 (9.4%);

 

1 Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

About the Author :

Leave a reply