Намаляват наетите в Ямболска област

Ямбол, 7.09.2020

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2020 г. са 27.7 хиляди, съобщават от отдел “статистически изследвания” – Ямбол. По техни данни спрямо края на март 2020 г. наетите лица намаляват с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година с 0.7%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. в обществения сектор са 6.9 хил., а в частния – 20.8 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличаватс 0.8%, а в частния сектор намаляват с 2.2%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.5%, докато в частния намаляват – с 1.7%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на юни 2020 г. показва найголям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейноститеПреработваща промишленост“ – 30.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.4%, „Образование“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ – по 9.1%.

About the Author :

Leave a reply