Намаление на заетостта и на средната заплата в Ямболско

chelen 2 str.Намаление на заетостта и на средната заплата в Ямболска област през третото тримесечие на 2018 г. отчита Националната статистика. Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. са 30.9 хиляди и спрямо предходното тримесечие те намаляват с 1.6%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 2.3%.

Наетите към края на септември 2018 г. в обществения сектор са 6.9 хил., а в частния – 24.0 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.4%, а в частния сектор е регистрирано намаление с 2.2%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.2%, докато в частния сектор намаляват с 3.0%.

Най-голям е делът на наетите в преработващата промишленост – 34.9%, в сектора „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.2% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 8.7%.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата е 901 лв., като спрямо предходното тримесечие намалява с 0.4% и е с 216 лв. по-ниска от същия показател за страната. Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли 2018 г. е 900 лв., за август – 890 лв., и за септември – 911 лева.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 947 лв., а в частния – 888 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са получили работещите в  „Добивна промишленост“, „Държавно управление“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Най-нископлатени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

През третото тримесечие на 2018 г., област Ямбол е на 12-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 504 лв., София – 1 109 лв. и Стара Загора – 1 096 лв., а най-ниско в областите Благоевград – 743 лв., Видин – 747 лв. и Силистра – 781 лева.

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 47.9 хил., като 27.8 хил. са мъже и 20.1 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с с 5.3 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 г. е 47.0% (при 53.3% за страната), съответно 56.0% за мъжете и 38.4% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-нисък с 4.4 процентни пункта. По показателя коефициент на заетост област Ямбол се нарежда на двадесет и трето място след област Силистра и преди област Разград.

През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 46.5 хил., като 26.6 хил. от тях са мъже, а 19.9 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 5.6 хил. спрямо същия период на предходната година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години е 63.4%, съответно 70.5% за мъжете и 55.8% за жените.

About the Author :

Leave a reply