Намаление на броя на регистрираните безработни през месец февруари в бюрата по труда от Ямболска област

 

Ямбол, 30.03.2023 г.

Регистрирана безработица

През февруари 2023 г. се отчита намаление на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2333 – със 139 души (5,6%) по-малко от безработните в края на м. януари 2023 г. (2472). Безработните през февруари 2023 г. са по-малко със 303 души (с 11%) в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2636 души.

Равнището на регистрирана безработица е 5.4% и в сравнение с януари 2023 г. стойността на показателя спада с 0,3 процентни пункта.

Към 28 февруари 2023 г. в бюрата по труда от Ямболска област са регистрирани 2 лица с временна закрила.

 

 

Данни по общини

Намалението на броя на регистрираните безработни през февруари общо за областта се дължи на спада в община Ямбол (с 32 души), Тунджа (с 59), Елхово (с 26), Болярово (с 23). Само в Стралджа има увеличение – с 1 човек.

 

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През февруари 2023 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4,2%, 99 лица; младежи до 29 г. – 9,6%, 223 лица; продължително безработни – 24,9%, 582 лица; лица без квалификация – 61,6%, 1438; лица с основно и по-ниско образование – 47,1%, 1098, лица с увреждания – 6,7%, 156.

 

 

Входящ поток безработни лица

През февруари 278 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта – със 152 (с 35%) под броя на новорегистрираните през предходния месец (430) и със 76 души по-малко спрямо същия период на м.г. (354 души).

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (21%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); Държавно управление (9%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Административни и спомагателни дейности (5%); Селско, горско и рибно стопанство (5%); Строителство (4%).

 

 

 

Обявени свободни работни места и започнали работа

Започналите работа безработни през февруари са 246 и са с 35 души повече от януари (211). В сравнение със същия месец на предходната година (181) започналите работа са с 65 души повече.

Включените в субсидирана заетост са 37 души, като 36 са започнали работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – по проект „Нова възможност за младежка заетост“. По програма, финансирана от държавния бюджет, работа е започнало 1 лице.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 150 – със 120 по-малко от предходния месец (270), а спрямо февруари 2022 г. (132) са с 18 работни места повече. Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (46%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Строителство (9%); Селско, горско и рибно стопанство (8%); Административни и спомагателни дейности (7%); Образование (7%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Държавно управление (3%).

Най-много работни места са обявени за позициите: оператор, производствена линия; общ работник; заварчик; монтажник, кабели; чистач; електнромонтьор; работник, озеленяване; охранител; шлосер; продавач-консултант и др.

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ”

С поредица от събития, обединени под слогана „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ”, Агенция по заетостта стартира през м.март 2023 г. национална информационна кампания за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа” – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Срещите, организирани в цялата страна, ще имат за цел да мотивират за активно поведение на пазара на труда икономически неактивните лица, независимо от тяхната възраст.

В рамките на дейностите по проекта експертите на Агенцията ще търсят нестандартни подходи, за да достигнат до потенциалните участници. Събитията ще бъдат насочени към стимулиране активността за търсене на работа и към информиране за разнообразните възможности за подкрепа за трудова реализация. Така хората, които не работят и не се обучават, ще могат да се запознаят с актуалните работни позиции в техните региони, както и с възможностите за обучение по професия или за придобиване на ключови умения. На прага на стартиращите пролетно-летни сезонни дейности в туризма, строителството, селското стопанство и т.н., те ще бъдат информирани как да се включат в краткосрочна или сезонна работа. Освен това на участниците в проекта ще се предоставя информация и за предлаганите от Агенцията по заетостта услуги за насърчаване на мобилността при търсене и започване на работа, стимулиране на предприемачеството и много други.

Организаторите на кампанията ще търсят контакт с работодатели, предлагащи свободни позиции, а също и с представители на местните общности, които имат обществен авторитет и могат да бъдат мотиватори за своите съграждани.

Така националната информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!” продължава действията на Агенцията по заетостта, насочени както към икономически неактивните лица в страната, така и към бизнеса, търсещ нов персонал.

В рамките на инициативата всички бюра по труда в страната ще проведат срещи през месец март. Графикът на събитията е публикуван на сайта на Агенцията по заетостта, а при интерес допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

  Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта.
Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас
Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6
056 81 29 78
[email protected]
www.az.government.bg
About the Author :