Накъде след спечеленото дело за такса смет

ikДО ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА НА ЯМБОЛ

(ИЛИ НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ И ИМ ПУКА)

Всички ние спечелихме делото за НЕЗАКОННАТА ТАКСА СМЕТ  И ПРИЕТАТА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2017 – не защото те си го отмениха, а защото беше НЕЗАКОННО!!! Не може мотив за отмяната му да е, че някакви си там го жалели и видите ли щяло да се проточи и ….

Отмениха си го от СТРАХ, че ще загубят делото!!! И да си спестят резила!!!

ЗАЩО НЕ МЕ НАПУСКА И МИСЪЛТА, ЧЕ ПРЕДИЗБОРНО ИМ БЕ НАРЕДЕНО ДА СИ ОТМЕНЯТ РЕШЕНИЕТО?! – Входира се на 13.03.2017 – гледа се на комисии, на които само за да имат кворум един общински съветник като прелетна птичка снове между две от комисиите и само два дни след това на 15.03.2017 – ХОП – НОВО ДВАЕСЕ !!! НЯМА НОВА ТАКСА СМЕТ – ЩЕ Я КАРАМЕ ПО СТАРАТА – КОЛКО СМЕ ДОБРИ??? ЩО НЕ ГЛАСУВАТЕ ПАК ЗА НАС??? Е ГЛАСУВАХА – СЕГА С 8 % – ДРУГИЯ ПЪТ С ПОВЕЧЕ!!!

А ВСИЧКИ ТЕ ДО ЕДИН СЕ КЪЛНАТ ДА СПАЗВАТ КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И ДА РАБОТЯТ ЗА БЛАГОТО НА … Защо ли си мисля, че ако спрат за работят  за благото на … и да се „грижат“ за нас ще сме по-добре?!

Но това е само началото?! Защото с решението си на последната сесия на ОбС Ямбол на 13.04.2017г. общинските ни съветници (наши и ваши) или поне 26 от тях (на ГЕРБ Ямбол и СИЕ – не на ГЕРБ България или София, а на ГЕРБ Ямбол – защото надали ръководството на партията в София в лицето на Бойко Борисов и Цветан Цветанов споделят тези тяхни действия и решения) по т.6. от Дневния ред ОДОБРИХА НАНОВО ОТМЕНЕНИТЕ ОНЗИ ДЕН ЗАВИШЕНИЯ НА ТАКСА СМЕТ !!!

6. Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

Вносител не кой да е, а лично кмета!!!

http://yambol.bg/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/os/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2013.04.2017/t.6.pdf

И който е чел внимателно и е видял – на стр.3 параграф 27-00 Общински такси – 27-07 – за битови отпадъци – ПРОГНОЗАТА ЗА 2018, 2019 И 2020 Е РАВНА НА 2017 !!!

4 340 000 лв !!! – ЧЕТИРИ МИЛИОНА ТРИСТА и ЧЕТИРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА !!!

ИНАЧЕ КАЗАНО НЯМА НЕ ИСКАМ!!!

ЩЕ ВИ ЧИСТИМ ГРАДА С НАМАЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА, НО С ЦЕНИ ДО ПОЧТИ ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО ВИСОКИ !!! И ЗА ПОВЕЧЕ ПАРИ !!!

ТАЗИ ГОДИНА ВИ СЕ РАЗМИНА УВЕЛИЧЕНИЕТО, АМА ОТ ДОГОДИНА НЯМА !!!

И ТОВА СЪС СЪГЛАСИЕТО НА 26 ОТ 33-ма ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИКА !!!

И БЕЗ НИКАКВИ ДЕБАТИ ?!?!?!

РЕШЕНИЕТО:

ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували  за – 26   против – 4   въздържали се – 3

Приема се.“
ОБЯВЕНО Е БИНГО!!! БИНГО АМА ЗА КОЙ???

Все още в капиталовия списък в бюджета на община Ямбол ЛИПСВАТ ПАРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДЕПОТО – ТАКАВА КАКВАТО В ПРЕДПРОЕКТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ПОМОЩ ФИНАНСИРАНА С ЕВРО СРЕДСТВА  БЕШЕ ПРЕДВИДЕНА?!

            ЗАЩО ЛИ?

            КМЕТА И ЕКИПА МУ ЛИ СА ЗАБРАВИЛИ?

            ИЛИ СА ПРОПУСНАЛИ?

            ИЛИ НА СЛЕДВАЩАТА СЕСИЯ МОЖЕ БИ ЩЕ ИМА ЗАЛОЖЕНИ ТАКИВА СРЕДСТВА???

            НЕ, НЕ СА ПРОПУСНАЛИ – НА СЪЩАТА ТАЗИ СЕСИЯ –

ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да поиска от РИОСВ внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да поиска да бъде освободена от национализираната банкова сметка за чужди средства на РИОСВ –  Стара Загора сумата от  623 973.70лв. (шестстотин двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и три лева и 70 ст.) от натрупаните в периода 01.01.2016г. до 01.01.2017г. отчисления по чл.64 от ЗУО, необходими за дофинансиране на дейностите по предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, образувани на територията на Община Ямбол.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне на заявление по чл.25, ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.), подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО за дофинансиране на дейностите по предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, образувани на територията на община Ямбол за периода от месец януари 2017г. до месец декември 2017г.“

 

            623 973.70лв.за дофинансиране на дейностите по предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, образувани на територията на община Ямбол за периода от месец януари 2017г. до месец декември 2017г.???

         ИСКАТ, АМА КАКТО СЕ ИЗКАЗА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: „… ако случайно сте прочели наредбата, … предварително третиране на отпадъците, което влиза в чл.24, се ползват в случаите, когато общините самостоятелно третират отпадъците. Ние това не го правим самостоятелно, ние използваме услугите на фирми и заради това тези средства не можем да ги използваме за други дейности освен само, когато самостоятелно третираме отпадъците. Затова смятам, че по този начин предложението е незаконно. Ако по някакъв начин се мисли как да се компенсират тези две решения, които веднъж увеличавахме такса смет, след това намаляхме такса смет без да променяме разходите, които ще се извършват, това не е начина.“

ДА, ПАРИ ИМА, АМА НЯМА ДА ГИ ХАРЧИМ ДА СИ ИЗГРАДИМ СОБСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ, КАКТО СЕ КАЗВА В НАРЕДБАТА, А ЩЕ НИ ГИ ФАК-турират ЗА СЕПАРИРАНЕ И … ???

ВЪВ ВТОРИ ЕПИЗОД ЩЕ ВИДИМ ДАЛИ МУ СТИСКА НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА  ДА „ПУСНЕ“ ТАКА ИСКАНИТЕ ПАРИ??? А И КАК ЩЕ СЕ НАМЕСИ ПРОКУРАТУРАТА?!

НО НА КОЙ ЛИ МУ ПУКА – ТАКСИТЕ ЗА ТОВА СА ТАКСИ – ЗА ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ !!! И ЗА ДА СЕ ГЛАСУВАТ – В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ!!!

Иван Кърцъков

About the Author :

Leave a reply