Най-ниски чужди инвестиции през 2019 г. в Ямболска област 5 години назад

Преки чуждестранни инвестиции

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2019 г. възлизат на 41.2 млн. евро, което е с 22.1% по-малко в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 1.2% от ПЧИ в рамките на Югоизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Ямбол се намира на едно от последните места в страната.

През 2019 г. в област Ямбол най-голям е относителният дял на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – с 18.3%.

И през 2019 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Ямбол – 32.9 млн. евро, като в сравнение с предходната година те са с 30.5% повече. Относителният дял на инвестициите в община Ямбол спрямо общия размер за областта се увеличава с 32.2 процентни пункта спрямо 2018 година.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

По окончателни данни през 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 207.8 млн. лeва и в сравнение с предходната година се увеличават с 3.8%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишленият сектор – 64.3 млн. лв., или 31.0% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2018 г. разходите за придобиване на ДМА в сектора намаляват с 15.8%. В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ инвестициите за ДМА са на стойност 63.4 млн. лв., или 30.5% от общия обем като се отчита спад от 0.5% спрямо предходната година.

С най-голям относителен дял на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални актив в област Ямбол са направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура – 41.8%, като спрямо 2018 г. делът им намалява с 0.3 процентни пункта, както и на разходите за земя – с 2.5 процентни пункта, за други разходи – с 2.2 и разходите за транспортни средства – с 0.1 процентни пункта. Същевременно се наблюдава увеличение на относителния дял на вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 5.1 процентни пункта.

About the Author :

Leave a reply