Най-много председателски места за “Промяна”

DSC00990С  16 гласа „за” и 1 „въздържал се” съветниците в  Стралджа утвърдиха  новия Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Преди това бе постигнато споразумение за обсъждане и гласуване  на всяка глава поотделно. При изборът на  ръководство и състав на постоянните комисии предложението на председателя Живко Ангелов бе прието с малки поправки по отношение  присъствието на съветниците от БСП  в комисиите. Четири от петте ПК ще се ръководят  от представители на МК”Промяна”, една е поверена да се ръководи от представител на ПП”ГЕРБ”.  Така за  председател на  ПК  по бюджет и финанси е избран Георги Узунов, ПК по социална политика  оглавява д-р Дора Йовчева,  ПК по устройство на територията и евроинтеграцията е под председателството на Христо Стойнов,  Гроздан Иванов е председател на ПК по законност, обществен ред и нормативна уредба. Росица Стоева от ГЕРБ ще председателства ПК  по общинска собственост и стопанска политика.  При петчленен състав на всяка от постоянните комисии МК”Промяна” и БСП получават по две места, ПП”ГЕРБ” присъства с по едно.

Съгласно дневния ред  по предложение на председателя Живко Ангелов  с мнозинство от 9 гласа  за негов  заместник беше избрана Росица Стоева от ПП „ГЕРБ”. В хода на дневния ред  бяха  определени  представителите на ОбС – Стралджа в  различни организации. Така за делегат в Общото събрание  на  НСОРБ беше избран  Живко Ангелов, а при невъзможност за участие ще бъде заместван от Гроздан Иванов. В същия състав е и представителството на Стралджа в  Общото събрание на РАО”Тракия”. В Областния съвет за развитие Ямбол ще ни представя Георги Узунов. Избрана е 3-членна  комисия за предотвратяване и установяване  на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности  при ОбС. Тя е в състав – Живко Ангелов, Стефка Пенева, Валентина Маринова. С мнозинство беше определен и състава на ПК  за разглеждане заявленията на граждани за отпускане на еднократни финансови помощи – д-р Дора Йовчева, Стефка Пенева, Койчо Тончев.  Във връзка с Правилника за реда и отпускане  на еднократни финансови помощи, съгласно чл.7 , кметът на общината ще определи със своя заповед 7-членна комисия за разглеждане на заявленията на гражданите в състав: вече определените с решение на ОбС съветници и 4-ма представители на общинска администрация.

В местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове влизат Койка Тодорова- председател и членове – Димчо Стойков, Мая Димова, Валентина Вълкова, Мария Стефанова.  ОбС предоставя позиция и мандат на заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Ямбол на кмета Атанас Киров, но поради временно отсъствие от работа, на предстоящото  заседание на Общото събрание той ще се замества от Иван Иванов, зам.кмет. Г-н Киров ще бъде  представител на Община Стралджа  и в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Пантелеймон” АД – Ямбол.  С решение на ОбС  са утвърдени 4 бр. кметски наместници в общината. Те са за населените места Богорово, Правдино, Саранско, Леярово.

About the Author :